En 2 Aars Dreng alene med sin døde Bedstemoder

I 2020 var det hundrede år siden, at Mette Christensen (f. Madsen) døde under specielle omstændigheder.

Mette, der ti år tidligere var blevet enke efter Søren, boede alene i sin lejlighed i Enggade 5 i Vejle.

Mettes datter og svigersøn, Debora og Christian, havde i 1920 købt en gård nær Vejle, så de kunne hjælpe Mette, der med sine 70 år var begyndt at være lidt skrøbelig. Debora og Christian havde ellers etableret sig som landbrugere i Omaha, Nebraska. Alligevel havde de solgt deres ejendom og taget tilbage til Danmark med deres 4-årige datter, Rosie, og 1½-årige søn, Chris Jr.

Mette havde tilbudt at passe Chris Jr., mens Debora og Christian flyttede ind på gården.

De præcise omstændigheder blev aldrig fastslået, men Chris Jr. blev fundet grædende i sin bedstemors seng. Mette havde på det tidspunkt været død i nogen tid.

Historien var opsigtsvækkende nok til at blive omtalt i de lokale aviser.

Avisomtale
Vejle Amts Folkeblad, d. 22. november 1920

Debora og Christian solgte hurtigt gården ved Vejle og rejste tilbage til Omaha, hvor de forblev til deres død ca. 40 år senere. Debora blev – akkurat som sin mor – 70 år.

Østermarksgård

Fra Større Danske Landbrug, bind 1. 1930

ØSTERMARKSGAARD, Kirke Skensved By og Sogn, Jersie-Skensved Komm., Tune Hrd., Roskilde Retskr., Kbhvn. A., Ejer H. Tholstrup Christensen, Postfb. og nærmeste St. Havdrup, Afst. 3 km, Tlf. Havdrup 21.

Matr.-Nr. 8a m. fl. af Kirke Skensved og 7b m. fl. af Ølby, Areal 97 ha, deraf 82 Ager og 15 Eng, Hrtk. 15 Td. 7 Skp. o Fdk. 2% Alb.; Ejdskv. 144,000 Kr., Jordv. 109,000 Kr.; Bygn. er fors. i Landbygn. Brandf. for 95,457 Kr., Løsøret i GI. Roskilde A. Brandf. for 60,000 Kr.; Lys og Kraft fra A/S Sydøstsjæl. Elektricitetsv.

Østermarksgaard er udflyttet og Jorden delt i to Dele, 56 ha samlet ved Gaarden og 26 ha ca. 50 m Vest for Hovedparcellen; Jorderne er for største Delen lermuldede paa Lerunderlag, enkelte Steder med grusblandet Undergrund. Terrænet er fladt, Kultur og Gødningskraft ret god, Jorden er drænet, og Hovedparten er kalket om­kring Aar 1920. Engarealet er indhegnet Strandeng til Løsdrift, den ligger ved Ølby Lyng.

Der er intet fast Sædskifte; der drives en Del Frøavl af forskellige Slags Frø. Af Kunstgødning anvendes aarlig ca. 75 Sække Superf. og 50 Sække Kvælstofg.

Kvægbesætningen, der bestaar af 50 Malkekøer og 50 Stkr. Ungkreaturer, er af rød dansk Malkerace, den fornyes ved eget Tillæg og er tuberkelfri; den gennem­snitlige Mælkeydelse pr. Ko er ca. 3200 kg aarlig med 125 kg Smør; Mælken le­veres til Solrød Andelsmejeri.

Der holdes som Regel 10 Arbejdsheste, og der drives noget Tillæg. Der leveres ca. 200 Slagterisvin om Aaret; Pattegrisene indkøbes. Fjerkræholdet er ca. 100 Høns.

Østermarksgaard ligger ca. 1 km Øst for Kirke Skensved; Hovedbygningen er Grundmur af røde Sten og med Tag af røde Tegl, den er opført i 1919 og indeholder en rummelig Lejlighed paa fjorten Værelser; Avlsbygningerne er dels af Grundmur, dels af Kampesten, tækket med Straa, en stor Trælade har Paptag; Gaarden har Vindmotor.

Ejendommen har tidligere været Fæste under Vallø; ved Aarhundredskiftet ejedes den af Peder Pedersen, af hvem den nuværende Ejer købte den i 1913.


Fra Det kongelige Biblioteks “Danmark set fra luften”.
Sylvest Jensen Luftfoto 1936-1938.

Billedet viser Østermarksgård fra sydøst.

Cornelius Steffensens stenklodsspil

Stenklodsspil

Cornelius Steffensens stenklodsspil består af 7 klodser og 111 opgaver i form af omrids af figurer. I opbevarings­æsken ligger klodserne som på tegningen. Målene er i tommer.

Klodserne, der er ca. 7 mm tykke, kan lægges i et utal af figurer. Spillet indeholder et antal sider med forskellige temaer, fx “Fodboldspillere” og “Hjorte, Hare, Mynde og Buldog” – i alt 111 omrids. Udfordringen er så at få puslet de 7 klodser på plads inden for omridset af hver figur.

stenklods_fodbold

Man kan eksempelvis øve sig på fodbolden!

Personalet på Fuirendal i 1904

Hans Tolstrup Christensen (1880) står længst til højre og ser vigtig ud. Den 24-årige forvalter var tidligere på året blevet trolovet med kokkepigen Elisabeth Jensen (1879), som sandsynligvis også er på billedet – men hvor?

Min farfar står længst til højre med stok. Ludvig Rønnenkamp Holst (1873) står længst til venstre. Johannes Rønnenkamp Holst (1901) er nr. 3 fra venstre i forreste række. Billedet er stillet til rådighed af Ole Rønnenkamp Holst.
Min farfar står længst til højre med stok. Ludvig Rønnenkamp Holst (1873) står længst til venstre. Johannes Rønnenkamp Holst (1901) er nr. 3 fra venstre i forreste række. Billedet er stillet til rådighed af Ole Rønnenkamp Holst.