Østermarksgård

Fra Større Danske Landbrug, bind 1. 1930

ØSTERMARKSGAARD, Kirke Skensved By og Sogn, Jersie-Skensved Komm., Tune Hrd., Roskilde Retskr., Kbhvn. A., Ejer H. Tholstrup Christensen, Postfb. og nærmeste St. Havdrup, Afst. 3 km, Tlf. Havdrup 21.

Matr.-Nr. 8a m. fl. af Kirke Skensved og 7b m. fl. af Ølby, Areal 97 ha, deraf 82 Ager og 15 Eng, Hrtk. 15 Td. 7 Skp. o Fdk. 2% Alb.; Ejdskv. 144,000 Kr., Jordv. 109,000 Kr.; Bygn. er fors. i Landbygn. Brandf. for 95,457 Kr., Løsøret i GI. Roskilde A. Brandf. for 60,000 Kr.; Lys og Kraft fra A/S Sydøstsjæl. Elektricitetsv.

Østermarksgaard er udflyttet og Jorden delt i to Dele, 56 ha samlet ved Gaarden og 26 ha ca. 50 m Vest for Hovedparcellen; Jorderne er for største Delen lermuldede paa Lerunderlag, enkelte Steder med grusblandet Undergrund. Terrænet er fladt, Kultur og Gødningskraft ret god, Jorden er drænet, og Hovedparten er kalket om­kring Aar 1920. Engarealet er indhegnet Strandeng til Løsdrift, den ligger ved Ølby Lyng.

Der er intet fast Sædskifte; der drives en Del Frøavl af forskellige Slags Frø. Af Kunstgødning anvendes aarlig ca. 75 Sække Superf. og 50 Sække Kvælstofg.

Kvægbesætningen, der bestaar af 50 Malkekøer og 50 Stkr. Ungkreaturer, er af rød dansk Malkerace, den fornyes ved eget Tillæg og er tuberkelfri; den gennem­snitlige Mælkeydelse pr. Ko er ca. 3200 kg aarlig med 125 kg Smør; Mælken le­veres til Solrød Andelsmejeri.

Der holdes som Regel 10 Arbejdsheste, og der drives noget Tillæg. Der leveres ca. 200 Slagterisvin om Aaret; Pattegrisene indkøbes. Fjerkræholdet er ca. 100 Høns.

Østermarksgaard ligger ca. 1 km Øst for Kirke Skensved; Hovedbygningen er Grundmur af røde Sten og med Tag af røde Tegl, den er opført i 1919 og indeholder en rummelig Lejlighed paa fjorten Værelser; Avlsbygningerne er dels af Grundmur, dels af Kampesten, tækket med Straa, en stor Trælade har Paptag; Gaarden har Vindmotor.

Ejendommen har tidligere været Fæste under Vallø; ved Aarhundredskiftet ejedes den af Peder Pedersen, af hvem den nuværende Ejer købte den i 1913.


Fra Det kongelige Biblioteks “Danmark set fra luften”.
Sylvest Jensen Luftfoto 1936-1938.

Billedet viser Østermarksgård fra sydøst.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.